Makita Online

Damm

Damm är inte längre något som kan sopas under mattan, det är en verklig och ständigt närvarande fara inom byggbranschen och andra arbetsplatser där luftburet damm kan förekomma.

 

Ignorera inte damm, var medveten om dess effekter 


Damm genereras av många processer runt byggarbetsplatser och verkstäder. Dessa processer inkluderar borrning, sågning, slipning, polering och rivningsarbete m.m.

Beroende på vilken typ av damm som du utsätts för, koncentrationen och exponeringstiden, kan inandning av damm leda till allvarliga, långsiktiga och livshotande sjukdomar så som cancer. Effekten av exponering av damm påverkar inte bara användaren utan även de som arbetar i omedelbar närhet till dammet.


Makitas engagemang i kampen mot damm 


Makita leverera idag effektiva lösningar och tjänster som uppfyller dina krav och förbättrar din produktivitet. Makita utmanar alltid sig själv till nya initiativ, med strävan att möta de höga krav som gäller för minskning av damm.

När dammet avlägsnas omedelbart vid källan, kan det inte spridas vidare i luften. Makita erbjuder ett brett sortiment av produkter med integrerade utsugssystem inkluderat kompakta sladdlösa system som gör att du kan arbeta säkert utan att förlora den frihet som sladdlösa produkter erbjuder.


Dammklass (enligt International IEC 60335-2-69 standard) 


Dammsugarna indelade i tre olika grupper beroende på ändamålet. Dammklassen bestämmer vilka ämnen en dammsugare kan filtrera bort.

L - Klass: filtreringseffektivitet 99 - 99,9%. L-klass dammsugare är avsedda för icke-hälsovådligt damm och motsvarar ungefär HEPA-klass 10 till 11.

M - Klass: filtreringseffektivitet 99,9 - 99,995 %. M-klass dammsugare är utformade för alla typer utav damm, betong, gips, cement, sand och damm och motsvarar ungefär HEPA-klass 12-13.

H - Klass: filtreringseffektivitet 99,995 - 99,999%. Klass-H dammsugare är avsedda för damm som innehåller glasull, bakterier, cancerframkallande ämnen, mögelsporer, etc. Detta  motsvarar HEPA-klass 14.

M-och H-klass dammsugarna är specificerade till bland annat följande:

En tydlig varningssignal om luftflödet reduceras till mindre än 20m/s. Detta för att informera försämrad sugeffekt.

Dammpåsen måste vara stängd för att säkerställa att den som tömmer dammsugarens tank inte exponeras för damm.

Frånluften är högst 1m/s och minst 50mm över golvet. Detta för att förhindra spridning av damm på golvet.

 

Fakta


Dammpartikelformen och diametern är en avgörande inverkan på hur partikeln tränger in och följer människans luftvägar. 

Inhalerbart damm avser de små luftburna dammpartiklar som andats in i luftvägarna och fastnar på luftvägarna. Av dessa partiklar damm uppkommer vanligtvis slem.

Respirabelt damm hänvisar till de finare partiklar, såsom stenmjöl, som tränger djupt in i lungorna. Respirabelt damm kan orsaka ärrvävnad i lungorna, vilket i sin tur leder till silikos.

 

Olika typer av damm och dess effekter på hälsan


Betongdamm utgör majoriteten av allt byggnadsmaterial som genererar damm är tillverkat av betong, vilket oftast innehåller kiseldamm eller kiseldioxid. Betongdamm uppstår, till exempel vid slipning, borrning, mejsling, rengöring m.m. Betongdammet kan innehålla kristallin kvarts dessa partiklarna kan penetrera alveolerna. Kvarts kan i värsta fall orsaka silikos lungsjukdom och cancer.

Damm från sten, tegel och murbruk uppstår, till exempel vid murning, sågning, demolering och mejsling. Dessutom bildas damm vid kapning av tegel och sten. Sten, tegel och murbruksdamm kan orsaka irritation på huden, luftvägarna och ögonen. Dessa typer av damm innehåller kvarts, som på sikt kan orsaka silikos och lungcancer.
Vid arbeten med murverk och rivning bör alltid skyddshandskar och skyddsmasker användas.

Slipdamm: slipning och avjämning är en utav de värsta källorna till damm på byggarbetsplatsen. Då slipdamm består utav extremt små partiklar så blir biverkningarna oftast större. Därför är det av största vikt att använda dammutsug och personlig skyddsutrustning.

Trädamm är en vanligt förekommande typ utav damm på byggarbetsplatser som uppkommer vid sågning och slipning av träbaserade byggnadsmaterial. 

Typiska hälsoeffekter av trädamm är hosta, ögonirritation, inflammation, olika hudsjukdomar, kronisk bronkit, andfåddhet, astma och långvarig feber. I extrema fall kan personen som utsätts för trädamm drabbas av cancer i bihålorna. Vid sågning och slipning skall dammsugare med utsug användas för att minska damm exponeringen.

 

Respiratoriska sjukdommar i byggbranschen 


Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig sjukdom där flödet i luftvägarna är förhindrat. Den typiska orsaken är exponering för dammiga miljöer. Symptom inkluderar en kronisk hosta, slembildning och andnöd.

Yrkesrelaterad Astma är en Astma/allergisk reaktion som uppstår för vissa människor, när de exponeras för ämnen på arbetsplatsen, t.ex. trädamm. Symtom är krampaktig hosta, slem i lungorna, andnöd och pipande andning.

Silikos/stendammlunga är en icke botbar lungsjukdom som kan ta år att utveckla. Fina partiklar av kristallin kiseldioxid, främst i form av kvarts, orsakar skador och inflammation i lungorna. Med tiden kan detta leda till fibros, som kommer att dyka upp på lungröntgen. Silikos kan vara extremt invalidiserande och leda till en för tidig död.

För mer information: http://www.av.se/index.aspx